Stanovy

STANOVY  OBČIANSKEHO  ZDRUŽENIA

ART-5

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

 1. Názov občianskeho združenia: ART-5.
 2. Sídlom združenia: Dlhá 30, 935 21 Tlmače.
 3. Združenie je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením fyzických a právnických osôb.
 4. Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.
 5. Združenie môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami sledujúcimi podobné ciele v Slovenskej republike a zahraničí.

Článok 2

Cieľ a činnosť

1.   Cieľom združenia je podporovať kultúrnosť, vzdelanosť, tvorivosť, knižničnú, informačnú a čitateľskú gramotnosť občanov formou realizácie kultúrno-spoločenských a výchovno-  vzdelávacích aktivít. Združenie má záujem vytvárať materiálne, technické a fondovépodmienky k umeleckej tvorbe a napomáhať vytváraniu podmienok na jej rozvoj.

2.   Pri napĺňaní cieľa bude združenie vykonávať tieto činnosti:

a)   realizácia vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí zameraných predovšetkým na   sprostredkovanie hodnôt knižnej kultúry, formovanie čitateľského vedomia, rozširovanie kultúrneho, spoločenského a vzdelanostného rozhľadu detí a mládeže, prístup verejnosti ku kultúrnemu dedičstvu, prevencia nežiadúcich spoločenských javov, podpora  zdravého životného štýlu, výmena odborných skúseností v oblasti rozvíjania záujmu  o čítanie organizovaním seminárov, kurzov, prednášok a publikačnou činnosťou

b)   organizácia voľnočasových aktivít a motivácií k tvorivej činnosti

c)   sprostredkovanie a organizovanie kolektívne aj autorské predvádzanie výsledkov tvorivej práce, zabezpečenie prezentácie tvorby na výstavách a podujatiach doma i v zahraničí

d)   propagovanie vzoru trvalej, zdravej, morálnej rodiny

e)   spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí, podporovanie  a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít obdobného zamerania    

Článok 3

Členstvo

 1. Členom združenia môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami  a cieľmi združenia.
 2. O prijatí za člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo združenia.
 3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.
 4. Členstvo zaniká:

      a)  vystúpením – v deň doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu,

            b)  vylúčením   – členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení,

            c)  úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,

            d)  zánikom združenia.

Článok 4

Práva a povinnosti členov

 1. Člen má právo:

            a)  zúčastňovať sa členskej schôdze a hlasovať na nej

            b)  zúčastňovať sa na činnosti združenia

            c)  voliť a byť volený do orgánov združenia

            d)  predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom združenia

            e)  byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia a pripravovaných aktivitách

 1. Člen má tieto povinnosti:

            a)  dodržiavať

            b)  plniť uznesenia orgánov združenia

           c)  aktívne sa podieľať na činnosti združenia

Článok 5

Orgány združenia

      Orgánmi združenia sú:

            a)  valné zhromaždenie,

            b)  predsedníctvo združenia

            c)  štatutárny orgán

            d)  revízna komisia

Článok 6

Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi združenia,

 2.   Valné zhromaždenie:

       a)  schvaľuje zmeny a doplnky stanov združenia

       b)  volí a odvoláva členov predsedníctva,

       c)  volí a odvoláva členov revíznej komisie

       d)  schvaľuje plán činnosti, rozpočet a výročnú správu o hospodárení,

       e)  rozhoduje o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa združenia

       f)  rozhoduje o zrušení združenia

3.  Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej 20% členov združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina  všetkých členov. Uznesenie valného zhromaždenia je zásadne verejné a je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov.

Článok 7

Predsedníctvo združenia

 1.   Predsedníctvo združenia je výkonným orgánom združenia, za svoju činnosť je zodpovedné 
 2. valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.

2.  Predsedníctvo má najmenej 3 členov ( predseda, podpredseda, tajomník), ktorých funkčné  obdobie je 3 roky. Schádza sa najmenej dvakrát ročne, inak vždy, keď je zvolané oprávnenou osobou. Rokovania zvoláva a riadi predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.

     Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. 

     Rozhoduje uznesením, ktoré prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade  rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a ak nie je prítomný predseda, hlas podpredsedu.

3. Predsedníctvo najmä:

     a)  volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu a odvoláva ich

     b)  zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia

     c)  vypracováva plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu  o hospodárení združenia

     d)  rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia

     e)  rozhoduje o zrušení združenia v prípade, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch  mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia

     f)  ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia

Článok 8

Štatutárny orgán

1.  Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorého v prípade neprítomnosti zastupuje ním  poverený člen predsedníctva. Je volený na dobu 3 rokov.

2.  Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.

Článok 9

Revízna komisia

1.  Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

2.  Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve.

3.  Revízna komisia má troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. RK sa schádza najmenej

     1 krát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda RK. Revízna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia sú právoplatné, ak ich schválila nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

4.  Revízna komisia:

     a)  kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie,

     b)  kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.

Článok 10

Hospodárenie združenia

1.  Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

2.  Zdrojmi majetku sú:

          –  dobrovoľné členské príspevky

          –  dary od fyzických osôb

          –  dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zahraničia

          –  dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií

          –  príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia

          –  reklamná a propagačná činnosť

3.  Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo.

4.  Všetky získané finančné prostriedky , ako aj hmotné a nehmotné aktíva sú majetkom združenia ako celku.

5.  Na základe zmluvných vzťahov môže združenie využívať majetok iných organizácií alebo štátu.

6.  Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce obdobie.

Článok 11

Zánik združenia

1.  Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením. O zániku rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov.

2.  Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.

3.  Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže previesť inému združeniu, nadácii alebo právnickej osobe s podobnými cieľmi alebo na verejnoprospešné a charitatívno-humánne účely.

Článok 12

Záverečné ustanovenia

1.  Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením.

2.  Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.