Stanovy

STANOVY OBČIANSKEHO  ZDRUŽENIA

ART-5

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

 1. Názov občianskeho združenia: ART-5.
 2. Sídlom združenia: Dlhá 30, 935 21 Tlmače.
 3. Združenie je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením fyzických a právnických osôb.
 4. Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.
 5. Združenie môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami sledujúcimi podobné ciele v Slovenskej republike a zahraničí.

Článok 2

Cieľ a činnosť

1.   Cieľom združenia je podporovať kultúrnosť, vzdelanosť, tvorivosť, knižničnú, informačnú a čitateľskú gramotnosť občanov formou realizácie kultúrno-spoločenských a výchovno-  vzdelávacích aktivít. Združenie má záujem vytvárať materiálne, technické a fondovépodmienky k umeleckej tvorbe a napomáhať vytváraniu podmienok na jej rozvoj.

2.   Pri napĺňaní cieľa bude združenie vykonávaťtieto činnosti:

a)   realizácia vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí zameraných predovšetkým na   sprostredkovanie hodnôt knižnej kultúry, formovanie čitateľského vedomia, rozširovanie kultúrneho, spoločenského a vzdelanostného rozhľadu detí a mládeže, prístup verejnosti ku kultúrnemu dedičstvu, prevencia nežiadúcich spoločenských javov, podpora  zdravého životného štýlu, výmena odborných skúseností v oblasti rozvíjania záujmu  o čítanie organizovaním seminárov, kurzov, prednášok a publikačnou činnosťou

b)   organizácia voľnočasových aktivít a motivácií k tvorivej činnosti

c)   sprostredkovanie a organizovanie kolektívne aj autorské predvádzanie výsledkov tvorivej práce, zabezpečenie prezentácie tvorby na výstavách a podujatiach doma i v zahraničí

d)   propagovanievzoru trvalej, zdravej, morálnej rodiny

e)   spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí, podporovanie  a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít obdobného zamerania    

Článok 3

Členstvo

 1. Členom združenia môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami  a cieľmi združenia.
 2. O prijatíza člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo združenia.
 3. Členstvovzniká dňom prijatia za člena.
 4. Členstvozaniká:

      a)  vystúpením – v deň doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu,

            b)  vylúčením  – členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení,

            c)  úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,

            d)  zánikom združenia.

Článok 4

Práva a povinnosti členov

 1. Člen má právo:

            a)  zúčastňovať sa členskej schôdze a hlasovať na nej

            b)  zúčastňovať sa na činnosti združenia

            c)  voliť a byť volený do orgánov združenia

            d)  predkladať návrhy, podnety, sťažnostia žiadosti orgánom združenia

            e)  byť informovaný o rozhodnutiach orgánovzdruženia a pripravovaných aktivitách

 1. Člen má tieto povinnosti:

            a)  dodržiavať

            b)  plniť uznesenia orgánov združenia

           c)  aktívne sa podieľať na činnosti združenia

Článok 5

Orgány združenia

      Orgánmi združenia sú:

            a) valné zhromaždenie,

            b) predsedníctvo združenia

            c) štatutárny orgán

            d) revízna komisia

Článok 6

Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združeniaa je tvorené všetkými členmi združenia,

 2.  Valné zhromaždenie:

       a) schvaľuje zmeny a doplnky stanov združenia

       b) volí a odvoláva členov predsedníctva,

       c) volí a odvoláva členov revíznej komisie

       d) schvaľuje plán činnosti, rozpočet a výročnú správu o hospodárení,

       e) rozhoduje o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa združenia

       f) rozhoduje o zrušení združenia

3.  Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej 20% členov združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina  všetkých členov. Uznesenie valného zhromaždenia je zásadne verejné a je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov.

Článok 7

Predsedníctvozdruženia

 1.  Predsedníctvo združenia je výkonným orgánom združenia, za svoju činnosťje zodpovedné 
 2. valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.

2.  Predsedníctvo má najmenej 3 členov ( predseda, podpredseda, tajomník), ktorých funkčné  obdobie je 3 roky. Schádza sa najmenej dvakrát ročne, inak vždy, keď je zvolané oprávnenou osobou. Rokovania zvoláva a riadi predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.

    Predsedníctvo jeuznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. 

    Rozhoduje uznesením, ktoré prijíma nadpolovičná väčšina prítomnýchčlenov, v prípade  rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a ak nie je prítomný predseda, hlas podpredsedu.

3. Predsedníctvo najmä:

     a) volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu a odvolávaich

     b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia

     c)  vypracováva plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu  o hospodárení združenia

     d) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia

     e)  rozhodujeo zrušení združenia v prípade, ak sa valné zhromaždenie nezíde dotroch  mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia

     f) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia

Článok 8

Štatutárny orgán

1.  Štatutárnym orgánom združenia je predseda,ktorého v prípade neprítomnosti zastupuje ním  poverený člen predsedníctva. Je volený na dobu 3 rokov.

2.  Predseda zvoláva a riadi zasadnutiapredsedníctva.

Článok 9

Revízna komisia

1.  Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

2.  Členstvo v revíznej komisii jenezlučiteľné s členstvom v predsedníctve.

3.  Revízna komisia má troch členov, ktoríspomedzi seba volia predsedu. RK sa schádza najmenej

     1 krát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda RK. Revízna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia sú právoplatné, ak ich schválila nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

4.  Revízna komisia:

     a)  kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie,

     b) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.

Článok 10

Hospodárenie združenia

1.  Združeniehospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

2.  Zdrojmi majetkusú:

          –  dobrovoľné členské príspevky

          –  dary od fyzických osôb

          –  dotácie a granty od právnických osôbz tuzemska i zahraničia

          –  dotácie od štátnych a samosprávnychorgánov a organizácií

          –  príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľovzdruženia

          –  reklamná a propagačná činnosť

3.  Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo.

4.  Všetky získané finančné prostriedky , ako aj hmotné a nehmotné aktíva sú majetkom združenia ako celku.

5.  Na základezmluvných vzťahov môže združenie využívať majetok iných organizácií aleboštátu.

6.  Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce obdobie.

Článok 11

Zánik združenia

1.  Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením. O zániku rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov.

2.  Ak zanikázdruženie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.

3.  Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže previesť inému združeniu, nadácii alebo právnickej osobe s podobnými cieľmi alebo na verejnoprospešné a charitatívno-humánne účely.

Článok 12

Záverečné ustanovenia

1.  Tieto stanovynadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením.

2.  Združenie vzniká dňomregistrácie na Ministerstve vnútra SR.